🖼️
  • Actual Keylogger Ghi lại hoạt động bàn phím
  • Actual Keylogger là phần mềm có thể chạy ẩn trong background và tự động ghi lại tất cả những lần nhấn phím (bao gồm cả Alt, Ctrl và các phím chức năng khác).
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu