🖼️ DataBaGG 1.3 Tiện ích sao lưu và đồng bộ dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: Futuristic Internet Services
  • DataBaGG là một phần mềm trực quan và đáng tin cậy, cho phép người dùng sao lưu dữ liệu và đồng bộ nó trên nhiều thiết bị hoặc chia sẻ với bạn bè của mình. Ngoài ra, nó còn cung cấp cho họ 5GB miễn phí để lưu trữ dữ liệu của mình.
  • windows Version: 1.3.5 Beta