🖼️
  • GSplit Phần mềm chia nhỏ file tạm thời
  • GSplit là phần mềm chia nhỏ file tuyệt vời. Giải pháp của GSplit 3.0.1 là chia file tạm thời, mỗi phần nhỏ không có tiêu đề gói tin và có dung lượng rất thấp.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • AniTuner 1.1
  • Anituner là chương trình sẽ giúp bạn xem và hiệu chỉnh hình ảnh con trỏ chuột rất dễ dàng; tạo mới con trỏ chuột theo ý thích từ các tập tin...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu