🖼️
  • Hatchery Mod Mod quản lý trang trại gà trong Minecraft
  • Trở thành người nông dân đích thực và là chủ 1 trang trại gà rộng lớn với Hatchery Mod. Cụ thể, Minecraft Mod này bổ sung các block mới, AI và item để hỗ trợ người chơi Minecraft chăm sóc những chú gà của mình.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu