🖼️ Wipr cho iOS 1.8 Ứng dụng chặn quảng cáo và trình theo dõi mạnh mẽ

🖼️
  • Phát hành: Giorgio Calderolla
  • Wipr chặn tất cả quảng cáo và trình theo dõi trong Safari và các ứng dụng sử dụng Safari để hiển thị trang web, giúp bạn tập trung vào vấn đề mình quan tâm.
  • ios Version: 1.8