🖼️ Appdicted - Apps tracker cho Android 1.5 Theo dõi thời gian sử dụng smartphone

🖼️
  • Phát hành: Giuseppe Gullo
  • Bạn có phải là người nghiện điện thoại thông minh? Appdicted - Apps tracker cho phép theo dõi thời gian bạn dành cho chiếc smartphone mỗi ngày và thống kê số lần bạn kiểm tra nó.
  • android Version: 1.5