🖼️
  • GoodReader for iPhone
  • Có hàng tá các ứng dụng để mở tài liệu PDF trên iPhone, nhưng những gì bạn thực sự muốn là có thể đánh dấu văn bản trong các tập tin PDF, thêm các ghi chú và những thao tác đại loại như thế. Ứng dụng GoodReader đáp ứng điều đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • GoodReader for iPad
  • GoodReader có thể là phần mềm đáng giá nhất mà bạn đầu tư cho iPad. Được cho là phần mềm ảo thuật, bạn có thể hiển thị file PDF và hàng ngàn định dạng dữ liệu khác,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu