🖼️ CPU DasherX cho iOS 3.4 Ứng dụng kiểm tra hiệu suất CPU trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: GreenGames
  • CPU DasherX cho iOS là ứng dụng kiểm tra hiệu suất CPU, hiển thị cho bạn nhiều thông tin quan trọng về phần cứng thiết bị của mình.
  • ios Version: 3.4