🖼️ Growl 6.0 Phần mềm quản lý thông báo hệ thống

🖼️
  • Phát hành: Growl Team
  • Growl for Windows là chương trình thông báo hệ thống giúp người theo dõi quá trình khởi động của các ứng dụng trên máy tính. Công cụ này đóng vai trò là trung tâm thông báo của thiết bị.
  • windows Version: 6.0.3790.0

🖼️ Growl for Mac 2.0 Hiển thị các thông báo của hệ thống

🖼️
  • Phát hành: Growl Team
  • Growl là một công cụ thông báo toàn bộ hệ thống giúp hiển thị các thông báo của hệ thống và có khả năng tiếp hợp với gần như tất cả các ứng dụng phổ biến của Mac.
  • mac Version: 2.0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 415