🖼️
🖼️
  • FileZilla Portable for Linux
  • Portable FileZilla là FileZilla FTP client phổ biến đóng gói như một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất danh sách các máy chủ của bạn và các thiết lập với bạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu