🖼️
  • FreeSpell Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí
  • FreeSpell là một chương trình kiểm tra chính tả làm việc trong bất kỳ môi trường Windows nào. Bạn có thể cấu hình FreeSpell để kiểm tra chính tả bằng cách kết hợp với phím nóng cụ thể nào đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu