🖼️ Blade of God cho iOS 1.0 Game hành động lấy cảm hứng từ God Of War

🖼️
  • Phát hành: Heaven Spirit
  • Blade of God: Vargr Souls là một game hành động hardcore 3D dành cho mobile, lấy cảm hứng từ God Of War và được xây dựng dựa theo thần thoại Bắc Âu
  • ios Version: 1.0.3