🖼️ Heyday for iOS 1.1 Tạp chí cá nhân trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Hey
  • Dễ dàng tạo cho mình một tạp chí riêng - Heyday for iOS sẽ giúp chuyển những bức ảnh và video trên thiết bị iPhone trở thành tạp chí riêng tuyệt đẹp, mang lại cho người dùng một cách sáng tạo để khám phá lại những kỷ niệm quan trọng nhất đời mình.
  • ios Version: 1.1