🖼️ CrystalCPUID 4.15 Xem chi tiết thông tin phần cứng

🖼️
 • Phát hành: hiyohiyo
 • CrystalCPUID là ứng dụng hữu ích chỉ ra mọi thông tin chi tiết về bộ xử lý, chipset, bios và cache.
 • windows Version: 4.15.5.452
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.348

🖼️ CrystalMark 2004R3 0.9 Công cụ kiểm tra phần cứng

🖼️
 • Phát hành: hiyohiyo
 • CrystalMark là công cụ benchmark kiểm tra phần cứng CPU, memory, HDD, video card của bạn, lưu kết quả với dạng file text hoặc HTML.
 • windows Version: 0.9.126.452c
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.247

🖼️ CrystalDMI Hiển thị thông tin về DMI và SMBIOS

🖼️
 • Phát hành: hiyohiyo
 • CrystalDMI hiển thị thông tin về DMI (Desktop Management Interface: trình quản lý giao diện desktop) và SMBIOS (System Management BIOS: hệ thống quản lý BIOS)...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 951