🖼️ iAuxSFX (C++ audio API library) 2.2 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: iAuxSoft
 • iAuxSFX (C++ audio API library) - một ứng dụng miễn phí của hãng iAuxSoft Software, với tác dụng củng cố, bổ sung hiệu ứng cho nền tảng C++ audio dành cho thư viện API...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 788

🖼️ iAuxSQL (C++ SQL database API library) 1.4 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: iAuxSoft
 • iAuxSQL (C++ SQL database API library) - một công cụ phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu C++ SQL và thư viện API, hỗ trợ các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.153