🖼️
🖼️
  • IBN Video Splitter Cắt những file video lớn
  • IBN Video Splitter là công cụ mạnh mẽ để chia, cắt những file video lớn AVI, DivX, MPEG, VOB, DAT, ASF/WMVthành những đoạn nhỏ hơn ở định dạng khác nhau.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • IBN Video Joiner Kết hợp nhiều file video
  • IBN Video Joiner là công cụ mạnh mẽ để kết hợp nhiều file AVI, Divx, XviD, MPEG I/II, VOB, DAT, ASF/WMV thành một file lớn hơn ở định dạng khác nhau.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu