🖼️ Class Timetable cho iOS 6.1 Thời khóa biểu điện tử trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Ice Media Creative
  • Class Timetable cho iOS là ứng dụng thời khóa biểu điện tử - người bạn đồng hành hoàn hảo cho cho học sinh, sinh viên, giúp họ theo dõi các lớp học và thêm sự kiện vào lịch trình trong tuần một cách dễ dàng và tiện lợi.
  • ios Version: 6.1.4

🖼️ Class Timetable cho Android 2.0 Thời khóa biểu điện tử tiện lợi trên điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Ice Media Creative
  • Class Timetable là người bạn đồng hành hoàn hảo cho học sinh, sinh viên. Ứng dụng thời khóa biểu điện tử này cho phép bạn theo dõi lịch học, môn học và thêm các sự kiện vào lịch trình trong tuần dễ dàng.
  • android Version: 2.0