🖼️
  • JPEGMini
  • JPEGMini là một tiện ích trực tuyến miễn phí có thể giúp giảm kích thước tập tin JPEG xuống hơn 5 lần mà không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến chất lượng của bức ảnh.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu