🖼️ Imposter Solo Kill cho Android 1.8 Game kẻ mạo danh chơi giống Among Us

🖼️
  • Phát hành: IEC Games Australia
  • Trong Imposter Solo Kill, bạn chỉ có một lựa chọn là vào vai kẻ mạo danh. Nhiệm vụ của bạn là giết hết những người khác trên tàu vũ trụ.
  • android Version: 1.8