🖼️ Snips cho Windows 10 Ứng dụng ghi chú đơn giản hỗ trợ hình ảnh 3D

🖼️
  • Phát hành: Ikarago
  • Snips là một ứng dụng ghi chú rất đơn giản mang đến khả năng thêm ghi chú, tạo to-do list, chia sẻ nhanh chóng và đặc biệt là hỗ trợ cả Windows Holographic.
  • windows