🖼️ Folder Replica Đồng bộ hóa các thư mục

🖼️
  • Phát hành: IM Software
  • Với Folder Replica, bạn có thể đồng bộ và tránh truyền dữ liệu không cần thiết mỗi khi bạn muốn tạo một bản sao mới với dữ liệu của bạn.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 378