🖼️ TNGViewer for Mac

🖼️
  • Phát hành: Immaginaria
  • TNGViewer là trình hiển thị đa nền tảng trình chiếu TNG 3D, một dịch vụ được cung cấp bởi Immaginaria. Dịch vụ miễn phí này cũng cho phép bạn hiển thị và chuyển hướng FBX, 3DS, OBJ, DXF, DAE, LWO, LWS, LXO, X, PLY, STL, OFF và rất nhiều mẫu khác.
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.844