🖼️
  • NoScript Chặn chạy mã JavaScript
  • Tiện ích mở rộng miễn phí dành cho Firefox này sẽ giúp chặn chạy mã JavaScript mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng NoScript 11.0.4 không cho phép người dùng có thể chặn các phương pháp của chúng.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu