🖼️ Kryptel 6.6 Tiện ích mã hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Bạn có dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ? Chỉ có một cách duy nhất và đáng tin cậy đó chính là mã hóa chúng.
 • windows Version: 6.6.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 814

🖼️ Silver Key 4.1 Phần mềm mã hóa dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Silver Key là một ứng dụng hữu ích giúp người dùng mã hóa dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi chúng cho người nào khác thông qua Internet.
 • windows Version: 4.1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

🖼️ Kryptel Lite

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Kryptel Lite là một công cụ lý tưởng cho việc lưu trữ và bảo vệ các dữ liệu quan trọng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.433