🖼️ RAM Medic 1.0 Tối ưu hóa hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Iomatic
 • Phần mềm RAm Medic có chức năng giải phóng bộ nhớ, tăng thêm không gian trống để RAM luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hoạt động của hệ thống.
 • windows Version: 1.0.124
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.911

🖼️ Disk Medic 3.0

🖼️
 • Phát hành: Iomatic
 • Disk Medic là chương trình sẽ quét các tập tin hệ thống tạm, tìm các shortcut vô dụng của Menu Start, các tập tin lâu không dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.469

🖼️ System Medic

🖼️
 • Phát hành: Iomatic
 • System Medic sẽ phân tích hệ thống của bạn và chỉ ra những khu vực có vấn đề có thể ảnh hưởng hiệu năng hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.142

🖼️ Registry Medic 5

🖼️
 • Phát hành: Iomatic
 • Registry Medic là phần mềm dễ dàng phát hiện và gỡ bỏ những lỗi làm chậm hệ thống như: những đường dẫn đến tập tin bị lỗi thời, dữ liệu phầm mềm không hợp lệ, phần mở rộng tập tin, và dữ liệu của menu start.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.427