🖼️ iCopyBot 8.0 Chuyển nhạc, video và hình ảnh từ iPod sang iTunes

🖼️
 • Phát hành: iPodRobot
 • iCopyBot là một chương trình giúp chuyển nhạc, video và hình ảnh từ iPod sang iTunes trên PC và máy tính Mac.
 • windows Version: 8.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.372

🖼️ iCopyBot for Mac

🖼️
 • Phát hành: iPodRobot
 • iCopyBot là một chương trình iPod chuyển giao đến máy tính dễ dàng các bài hát, video, hình ảnh, và danh sách nhạc từ iPod của bạn, và sao chép chúng vào thư mục máy tính hoặc nhập chúng vào thư viện iTunes của bạn.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.965