🖼️
  • Readiris Pro

    Phần mềm nhận dạng văn bản
  • Khi bạn cần chuyển đổi bất kỳ một văn bản nào , PDF hay những tài liệu ảnh vào trong những hồ sơ số mà bạn có thể soạn thảo, cổ phiếu và sự lưu trữ, Readiris Pro 11 sẽ làm cho nó tất cả.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu