🖼️ ixMAT Barcode Scanner for Android 2.9 Phần mềm quét mã vạch

🖼️
  • Phát hành: Ixellence com
  • Ứng dụng này có chứa công nghệ quét mã vạch ixMAT và DataMatrix kết hợp với giải mã ZXing GUI và QR.
  • android Version: 2.9.2
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.591