🖼️ Office Madness 2: Corporation cho iOS 1.3 Game tập tành điều hành công ty đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: iyifikir
  • Office Madness 2: Corporation cho iOS là trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng công ty độc đáo. Office Madness 2: Corporation cho iOS đặt người chơi vào cương vị của một ông chủ và thách thức tài kinh doanh của người chơi qua rất nhiều nhiệm vụ hấp dẫn và thực tế.
  • ios Version: 1.3