🖼️ Downloadr for Chrome 0.5 Tiện ích quản lý download cho Chrome

🖼️
  • Phát hành: J K
  • Downloadr for Chrome là một tiện ích mở rộng miễn phí cho trình duyệt web Google Chrome. Tiện ích này sẽ thay thế cho trình quản lý tải về (Download manager) trên trình duyệt này.
  • web Version: 0.5.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 183