🖼️
  • QuickSales
  • QuickSales cung cấp dịch vụ quản lý kiểm kê, bán và lịch hẹn dành cho các nhà buôn bán lẻ. được thiết kế để có thể hoạt động trên bất kì một phần cứng hoặc hệ điều hành nào mà không cần tới máy chủ chuyên môn hoặc cơ sở dữ liệu bên thứ ba nào,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu