🖼️ Shotwell cho Linux 0.26

🖼️
  • Phát hành: Jim Nelson
  • Sắp sửa trở thành chương trình quản lý ảnh mặc định trong Ubuntu (và có lẽ là cả trong Gnome), Shotwell nhanh chóng trở thành một trong những chương trình quản lý hình ảnh tốt nhất trên Linux, có thể nói rằng, Shotwell là tương ai của trình quản lý hình ả
  • linux Version: 0.26.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 961