🖼️ John GBA Lite cho Android 3.93 Trình giả lập Game Boy Advance cho Android

🖼️
  • Phát hành: John emulators
  • John GBA Lite là trình giả lập GBA nhỏ gọn dành cho Android 4.1 trở lên, cho phép bạn chơi các tựa game Game Boy Advance cũ.
  • android Version: 3.93

🖼️ John GBAC cho Android 1.04 Trình giả lập GBA và GBC cho Android

🖼️
  • Phát hành: John emulators
  • John GBAC là trình giả lập GBA (Game Boy Advance) và GBC (Game Boy Color) cho thiết bị Android từ 6.0 trở lên.
  • android Version: 1.04