🖼️ Paste Master for Mac

🖼️
  • Phát hành: John Woodward
  • Paste Master là một chương trình quản lý clipboard, được kiểm soát bởi bảng tùy chỉnh, cho phép người dùng tiết kiệm các mục khác nhau cần đặt vào trong clipboard và chương trình cũng có khả năng dán chúng sau đó.
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 193