🖼️ Tap & Drag cho Android 5.0 Game trí tuệ đỉnh cao hai người chơi trên Android

🖼️
  • Phát hành: Jomo
  • Tap & Drag là trò chơi thi ai nhanh hơn rất thú vị, dành cho hai người chơi, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 3.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm.
  • android Version: 5.0