🖼️
🖼️
  • Speed Dial
  • Với chương trình mở rộng Speed Dial , bạn sẽ có thể lưu trữ và mở nhanh chóng các trang web ưa thích thường xuyên truy xuất trong trình duyệt web Mozilla Firefox.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu