🖼️
  • jRuby
  • JRuby 1.6 tương thích Ruby 1.9, gia tăng tốc độ và các khả năng Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu