🖼️ Trakter cho Windows 10 Ứng dụng theo dõi phim và TV Shows mới nhất

🖼️
  • Phát hành: Jure Purgar
  • Trakter là ứng dụng theo dõi chương trình TV hoạt động trên Windows 10 và Windows 10 Mobile, cho phép người dùng yêu thích TV Shows dễ dàng theo dõi các phần mới ra.
  • windows