🖼️ Justinmind Công cụ tạo prototype cho ứng dụng web, di động

🖼️
  • Phát hành: Justinmind
  • Justinmind hay Justinmind Prototyper là công cụ tạo prototype (nguyên mẫu) cho ứng dụng web hay ứng dụng di động bất kỳ, từ wireframe (khung sườn) đến các loại nguyên mẫu tương tác cao.
  • windows