🖼️
  • PC Spy Keylogger Chương trình giám sát mật khẩu máy tính
  • PC Spy Keylogger là một công cụ giám sát tốc độ cao, vô hình và dễ dùng mà nó ghi lại mọi kiểu khoá sang một bảng ghi file riêng. Bảng ghi file này có thể được gửi đi bí mật với email hay FTP tới một người nhận cụ thể.
  • Xếp hạng: 4 · 17 Phiếu bầu