🖼️
 • NiceCopier (64-bit)
 • NiceCopier 11.09.20 là một công cụ mã nguồn mở, cài đặt như là một trình mở rộng và thay thế chức năng Copy/Move mặc định của Windows Explorer.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NiceCopier (32-bit)
 • NiceCopier 11.09.20 là một công cụ mã nguồn mở, cài đặt như là một trình mở rộng và thay thế chức năng Copy/Move mặc định của Windows Explorer.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WinApp_Manager (64 bit)
 • WinApp_Manager là dụng ứng dụng dễ sử dụng, được thiết kế để cho bạn cập nhật các chương trình mà bạn đã cài đặt và nó cũng có thể cài đặt các chương trình khác miễn phí.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WinApp_Manager (32 bit)
 • WinApp_Manager là dụng ứng dụng dễ sử dụng, được thiết kế để cho bạn cập nhật các chương trình mà bạn đã cài đặt và nó cũng có thể cài đặt các chương trình khác miễn phí.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu