🖼️ Bomi cho Linux 0.9 Trình phát đa phương tiện miễn phí & hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Kotus Works
  • Bomi là trình phát đa phương tiện miễn phí cho Linux. Trình phát này bao gồm nhiều tính năng mạnh mẽ, dễ sử dụng và thuận tiện.
  • linux Version: 0.9.11