🖼️ Sumatra PDF Viewer 3.2 Chương trình đọc file PDF và ebook miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Krzysztof Kowalczyk
  • Sumatra PDF là trình đọc PDF nhỏ gọn nhất thế giới. Năng lực của SumatraPDF đủ mạnh trong việc đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản nhất của người dùng.
  • windows Version: 3.2
  • Đánh giá: 17
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 28.941