🖼️ VoiceWake cho Windows 10 Ứng dụng điều khiển máy tính bằng Cortana

🖼️
  • Phát hành: LaikaGlove
  • VoiceWake là ứng dụng Windows 10 cho phép người dùng tắt máy, khởi động lại, kích hoạt chế độ ngủ đông và đánh thức máy tính cá nhân bằng Cortana.
  • windows