🖼️ Flic cho iOS 1.7 Xóa ảnh nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Lifehack Labs
  • Xóa và quản lý Camera Roll, dễ dàng xóa ảnh để tăng bộ nhớ máy với Flic for iOS - ứng dụng trình quản lý Camera Roll hàng đầu trên iPhone, iPad và iPod Touch.
  • ios Version: 1.7.1