🖼️
  • Flic cho iOS

    Xóa ảnh nhanh trên iPhone/iPad
  • Xóa và quản lý Camera Roll, dễ dàng xóa ảnh để tăng bộ nhớ máy với Flic for iOS - ứng dụng trình quản lý Camera Roll hàng đầu trên iPhone, iPad và iPod Touch.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu