🖼️ LinuX-gamers Live DVD for Linux 0.9 Game không cần cài đặt cho Linux

🖼️
  • Phát hành: linuX-gamers net
  • LinuX-gamers Live DVD là bản phân phối Linux với các game quen thuộc trên Linux, có thể dùng ngay trên đĩa vì đã được cài đặt sẵn.
  • linux Version: 0.9.6
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 364