🖼️ PictSync for Mac

🖼️
  • Phát hành: Loghound Software
  • PictSync là một ứng dụng có thể giữ các bức ảnh trong tải khoản iPhoto và Flickr luôn được đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa ở đây có nghĩa là chương trình sẽ đảm bảo tạo các bản copy thư viện ảnh của bạn trên cả 2 trang web...
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Truy cập
  • Lượt tải: 178