🖼️ Backworlds Game đi cảnh giải đố độc đáo

🖼️
  • Phát hành: Logic Ember
  • Backworlds là game đi cảnh đa chiều cực sáng tạo, trong đó bạn sẽ vẽ tranh để khám phá môi trường xung quanh, giải các câu hỏi bằng cách sử dụng đặc tính vật lý của mỗi thế giới.
  • windows