🖼️ FlashBlock

🖼️
  • Phát hành: Lorenzo Colitti and Philip Chee
  • Flashblock 1.5.15 là một phần mở rộng cho các trình duyệt Mozilla, Firefox và Netscape. Nó đi theo hướng cực đoan trong việc đối phó với các nội dung Flash trên trang web...
  • windows
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.244