🖼️
  • USB Manager Server-Client

    Quản lý thiết bị USB
  • USB Manager Server-Client là phần mềm được cài đặt trên sever để quản lý các thiết bị usb được kết nối ở các máy client. Chương trình này có chức năng tắt hoặc mở các cổng USB dành cho máy in, máy quét, card âm thanh và card flash (có thể chứa nhiều loại
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • USB Manager

  • USB Manager là một ứng dụng nhỏ nhưng hữu ích cho phép người sử dụng để quản lý các thiết bị kết nối qua cổng USB.
  • Xếp hạng: 4 20 Phiếu bầu